1.Gieo ươm hạt 2.Chăm sóc, bón phân 3.Phòng trừ sâu bệnh 4.Thu hoạch
1 2 3 4